တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း – Burma Wages War on Kachin State, While Obama Lifts Sanctions – Western Media Silent