ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA 54 ပီတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ ႁွပ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇတဵၼ်းလဵပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

SSPP/SSA သူင်ႇမွပ်ႈၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း – တီႈမိူင်းယဵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

တွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉပေႃႈ တႃႇလႆႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ

ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပၢင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆၽေးတီႈတူင်ႇလၢဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇသွၼ်ၵၢၼ်ၽူႈၸွႆႈၶူးၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈ 1 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်း ဝ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးတီႈတပ်ႉႁူမ်ႈလူမ်ႈ

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်ၶွမ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ပၢင်ၵုမ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သီႇႁၼႃႇတ ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ