ကခ်င္ျပည္ေတြ တေက်ာ႔ ပန္ မန္မာ႕တပ္မေတာ္႔ ရဲ႔ ထုိးစစ္ ၆ႏွစ္ျပည္႔ ၂၀၁၇ ၆ ၉ – Stop Burma’s Ethnic Cleansing/Land Grab Operation in Kachin State – MSM Silent

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသလဲ ကိုထင္ေက်ာ္က ေမးခြန္းထုတ္