ကခ်င္ျပည္ေတြ တေက်ာ႔ ပန္ မန္မာ႕တပ္မေတာ္႔ ရဲ႔ ထုိးစစ္ ၆ႏွစ္ျပည္႔ ၂၀၁၇ ၆ ၉ – Stop Burma’s Ethnic Cleansing/Land Grab Operation in Kachin State – MSM Silent

2017 ဂ်ပန္ေရာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက စစ္ပြဲေတြရပ္ရန္ မန္မာသံရုံးေရွ ႕ တြ ဆႏၵျပ ထုတ္ေဖၚ – MSM Silent in Burma’s Murder of Kachin….for natural resources