ဗီယက္နမ္ယူ-၂၃ အသင္းကို ပရိသတ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳဆို

ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္သြားမည္