2017 ဂ်ပန္ေရာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက စစ္ပြဲေတြရပ္ရန္ မန္မာသံရုံးေရွ ႕ တြ ဆႏၵျပ ထုတ္ေဖၚ – MSM Silent in Burma’s Murder of Kachin….for natural resources