အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြရပ္တန္႔ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္